Feedback (FTA2) – Toelichting 2 (62,5)

Bedreigde dieren

Het is al lange tijd bekend dat het niet goed gaat met een aantal dieren. Het aantal bedreigde diersoorten neemt als maar toe en er worden nog steeds weinig maatregelen genomen. Dieren worden gedood als wraak, voor geld en voor plezier. Kan dit zo wel doorgaan?

Wilde dieren vormen veelal een bedreiging voor de mens, vooral als deze samen een leefgebied delen. Laatst hebben een aantal leeuwen in Kenia enkele koeien gedood van de lokale boeren. Deze waren hier uiteraard niet erg blij mee, waardoor zij besloten hebben om de karkassen van de koeien te vergiftigen en zo de leeuwen te doden.

Ook neemt tegenwoordig de stroperij steeds meer toe. Mensen gaan steeds vaker lekker een potje jagen en brengen hun trofeedieren daarna naar huis. Dit soort activiteiten zorgen voor een nog heftigere bedreiging van de diersoorten waarop gejaagt wordt. Zo was laatst leeuw Cecil gedoodt door een Amerikaanse tandarts. Puur voor zijn vermaak.

Er wordt niet alleen voor het plezier gejaagt, maar ook voor de enorme som geld dat het oplevert. In veel landen is er vraag naar ivoor bijvoorbeeld. Deze zou namlijk ‘geneeskundige krachten’ bevatten.

Al deze dingen dragen bij aan het terugdringen van het aantal dieren. Uit recente cijfers blijkt dat sommige dieren hard op weg zijn naar hun uitsterving. Om dit tegen te houden moeten er toch enkele dingen veranderd kunnen worden?

The African Wildlife Foundation heeft een aantal plannen opgesteld die mogelijk kunnen bijdragen aan het terugdringen van het gedode aantal dieren door de mens. Zij zeggen dat beter veebeheer; vee bewaken met daartoe speciaal opgeleide honden en het betrekken van de lokale bevolking in hun plannen al belangrijke stappen richting een betere toekomst zijn .

Daarnaast is een goede oplossing van het probleem een strengere overheid. Vandaag de dag kunnen bedreigde diersoorten gewoon nog het land binnen geïmporteerd worden. Als de overheid hier eens wat strenger op wordt kan de stroperij flink terug gedrongen worden.

Het aantal bedreigde diersoorten neemt dus steeds meer toe dankzij onze bijdrage, maar dit kan ook weer worden omgedraaid met onze bijdrage. Als we op deze manier door blijven gaan zullen we tegen onze kleinkinderen moeten uitleggen wat een leeuw was, maar als we het tij nog weten te keren kunnen we nog altijd nog naar de oude vertrouwde dierentuin met zijn tijgers en leeuwen. Wat wordt het mens?

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën komen niet duidelijk naar voren in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen trofeejagen en stropen in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Het mens-dier conflict wordt omschreven aan de hand van een voorbeeld in plaats van dat het probleem meer algemeen en helder geschetst wordt.
 • De belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen is deels aanwezig in de tekst, maar niet volledig. De informatie is bovendien niet duidelijk uitgewerkt.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict zijn vrij vaag (bv. “beter veebeheer”, “betrekken van de lokale bevolking”).
 • De tekst bevat irrelevante informatie.
  Bijvoorbeeld: “Zo was laatst de leeuw Cecil gedood door een Amerikaanse tandarts”.
 • De informatie is niet volledig correct. De elementen die niet volledig correct zijn, zorgen voor verwarring.
  Bijvoorbeeld: Het verbieden van de import van bedreigde dieren wordt gezien als een oplossing voor de stroperij, maar dit klopt niet. Het gaat hier om trofeejagen.

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft een overkoepelend thema, al komt dat niet heel duidelijk naar voren.
  Bijvoorbeeld: De eerste alinea geeft het overkoepelend thema aan (“Dieren worden gedood als wraak, voor geld en voor plezier”), maar dit wordt niet duidelijk uitgewerkt verder in de tekst.
 • De tekst is eerder een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen (dan een echte synthese). Maar er worden wel enkele verbanden tussen de bronnen gelegd. Er is een poging gedaan om informatie uit de bronnen aan elkaar te koppelen.
  Bijvoorbeeld: De schrijver heeft een poging gedaan om de oplossingen te groeperen. Alleen is dit niet goed uitgewerkt, waardoor het niet duidelijk is welke oplossing bij welk probleem hoort.
 • Niet alle bronnen zijn geïntegreerd in de tekst. Er is één (moeilijk te integreren) bron die niet geïntegreerd wordt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Tabel met cijfermateriaal over de bedreigde dieren wordt niet verwerkt.

3. Samenhang

 • De inhoudelijke samenhang (coherentie) is vrij zwak, de vormelijke samenhang (cohesie) is ok.
 • De inhoudelijke samenhang kan beter. Het is voor de lezer niet altijd duidelijk waar de tekst over gaat.
  Bijvoorbeeld: Het eerste deel van de tekst is goed te volgen, maar het tweede deel met de oplossingen is verwarrend. Het is voor de lezer zonder achtergrondkennis niet duidelijk wat deze oplossingen concreet inhouden en voor welk probleem ze een oplossing kunnen zijn.
 • Er is een redeneerlijn, maar die kan duidelijker.
 • De tekst is correct verdeeld in alinea’s.
  Bijvoorbeeld: Elke alinea behandelt een subthema.
 • Er wordt goed gebruik gemaakt van ondersteunende cohesie-elementen.
  Bijvoorbeeld: ook, niet alleen…maar ook, daarnaast.
 • De inleiding is ok, maar kan beter.
  Bijvoorbeeld: Er wordt niet vermeld dat het gaat om bedreigde dieren in Afrika.
 • Er is een slot, maar dat sluit niet goed aan op de tekst. Het vormt geen echte conclusie.
 • Er is een titel maar die is heel vaag. De titel is te algemeen en daardoor nietszeggend.

4. Taal

 • Enkele taalfouten.
  Bijvoorbeeld: was gedoodt, er wordt gejaagt, namlijk, dit soort activiteiten zorgen.
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn ok, maar kunnen beter. De schrijver heeft een goede poging gedaan om de informatie uit de bronnen in zijn/haar eigen woorden weer te geven, maar sommige zinnen lezen stroef.
  Bijvoorbeeld: “Zo was laatst leeuw Cecil gedoodt door een Amerikaanse tandarts. Puur voor zijn vermaak.”
 • Stijl is zwak.
  Bijvoorbeeld: “Wat wordt het mens?”
 • Interpunctie is ok.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.